Arboretum w Wojsławicach
Loading...

Regulamin

Regulamin sprzedaży biletów on-line
do Arboretum Wojsławice Ogrodu Botanicznego
Uniwersytetu Wrocławskiego

Niniejszy Regulamin określa zasady dotyczące internetowego zakupu biletów wstępu do Arboretum Wojsławice Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego w Niemczy, Wojsławice 2.

§ 1
Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Sprzedawca – Arboretum Wojsławice Ogród Botaniczny Uniwersytet Wrocławski (zwany dalej Arboretum Wojsławice), pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, NIP: 8960005408, REGON: 000001301, telefony tel.: 696 137 984, e-mail: aw@uwr.edu.pl Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod ww. adresem i telefonem.
 2. Kupujący – osoba, która dokonała zakupu Biletu elektronicznego on-line.
 3. Bilet elektroniczny – elektronicznie generowane potwierdzenie umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym, na podstawie którego Kupujący jest uprawniony do jednorazowego wstępu do Arboretum Wojsławice w Niemczy, Wojsławice 2, w roku nabycia oraz w dniach i godzinach otwarcia Arboretum Wojsławice. Bilet po skasowaniu w dniu wejścia do Arboretum nie może być ponownie wykorzystany.

§ 2
Sprzedaż on-line

 1. Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi Arboretum Wojsławice za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.arboretumwojslawice.pl zgodnie zobowiązującym cennikiem, zamieszczonym na stronie internetowej www.arboretumwojslawice.pl
 2. Dokonanie zakupu biletów w systemie on-line oznacza akceptację Regulaminu. Użycie dedykowanego oprogramowania do zakupu biletów i wybór opcji – kup - jest możliwy po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu udostępniania Arboretum Wojsławice. Regulamin Arboretum Wojsławice jest dostępny na stronie: www.arboretumwojslawice.pl. Zakup biletu on-line jest możliwy po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej: www.bilety.arboretumwojslawice.pl oraz po zaakceptowaniu klauzul dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Zakupu biletów elektronicznych można dokonać nie później niż trzy godziny przed zamknięciem Arboretum Wojsławice w dniu planowanej wizyty.
 4. Arboretum Wojsławice jest uprawnione do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostaje podany do wiadomości publicznej na stronie internetowej pod adresem: www.bilety.arboretumwojslawice.pl.
 5. Wszystkie ceny wskazane w cenniku podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 6. W celu otrzymania faktury VAT należy podczas procesu zamawiania biletów podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia. Faktura zostanie przesłana na podany w trakcie zamówienia adres e-mail Kupującego.
 7. Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT po dokonaniu zakupu biletów przez Internet. W takim przypadku należy wysłać e-mail na adres: aw@uwr.edu.pl i podać w nim poprawne dane, niezbędne do jej wystawienia.
 8. Aktualny grafik dni i godzin otwarcia Arboretum Wojsławice podawany jest na stronie internetowej: www.arboretumwojslawice.pl
 9. Rejestracji można dokonać na stronie www.bilety.arboretumwojslawice.pl podając imię, nazwisko, adres e-mail oraz ustalając i wpisując hasło.
 10. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Arboretum Wojsławice zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów na stronie internetowej, to jest:
  1. rejestracji Kupującego,
  2. złożenia przez Kupującego zamówienia on-line,
  3. uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym lub kartą płatniczą,
  4. otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
   Każda osoba kupująca Bilet on-line otrzyma, na podany w formularzu rejestracji adres e-mail, wiadomość zwrotną z informacją, czy jej zgłoszenie zostało dostarczone do Arboretum Wojsławice i czy posiada ona już zarejestrowany profil.
   Warunkiem skutecznego dokonania rejestracji jest podanie poprawnych danych w formularzu rejestracyjnym.
   Arboretum Wojsławice zastrzega sobie prawo do usunięcia konta, na którym nie nastąpiło żadne poprawne logowanie w ciągu ostatnich 24 miesięcy.
 11. Możliwy jest zakup biletu on-line bez konieczności rejestracji na stronie www.bilety.arboretumwojslawice.pl. W celu zakupu biletu elektronicznego, Kupujący dokonuje transakcji wypełniając formularz zamówienia, w którym należy wpisać: imię, nazwisko Kupującego, adres e-mail, numer telefonu, adres i NIP (w przypadku potrzeby otrzymania faktury) oraz rodzaj (normalny, ulgowy) i liczbę biletów.
 12. Przy zakupie biletów on-line, płatności realizowane są przy pomocy przelewu bankowego lub karty płatniczej.
 13. Do czasu odnotowania potwierdzenia zapłaty przez Kupującego bilet pozostaje własnością Arboretum Wojsławice. Jeśli w ciągu 1 godziny od momentu zamówienia zapłata nie zostanie potwierdzona zamówienie, zostaje automatycznie anulowane. Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez Sprzedawcę informacji o wpływie środków na rachunek Sprzedawcy.
 14. Arboretum Wojsławice nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 15. Każda transakcja zakupu biletów on-line otrzyma swój numer. Kupujący otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail, w ciągu jednej godziny od otrzymania przez Sprzedawcę informacji o wpływie środków na jego rachunek, elektroniczny bilet w formie PDF do wydruku własnego.
 16. Kupujący odpowiedzialny jest za ochronę biletów oraz bezpieczne przechowywanie, ponieważ nie jest możliwe wysłanie biletu po raz kolejny.
 17. Osoby, które zakupiły w systemie sprzedaży on-line bilety ulgowe zobowiązane są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki. Bilet ulgowy przysługuje:
  • Dzieciom powyżej 3 roku życia
  • Uczniom szkół podstawowych i średnich (z wyłączeniem szkół dla dorosłych);
  • Studentom do 26 roku życia (z wyjątkiem studentów UWr oraz studentów odbywającym praktyki lub zajęcia z opiekunami),
  • Studentom doktorantom (z wyjątkiem studentów UWr oraz studentów odbywającym praktyki lub zajęcia z opiekunami),
  • Osobom niepełnosprawnym w stanie umiarkowanym i lekkim,
  • Seniorom: od 65 roku życia za okazaniem dowodu osobistego,
  • Pracownikom Uniwersytetu Wrocławskiego (za okazaniem dokumentu potwierdzającego zatrudnienie).

§ 3
Zwrot e-biletów

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zakupu biletów elektronicznych w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Kupujący może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy drogą e-mailową oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które można pobrać ze strony: www.bilety.arboretumwojslawice.pl.
 3. Arboretum Wojsławice przysługuje 14 dni na wykonanie polecenia przelewu zwrotnego od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Kwota uiszczona przez Kupującego, po odstąpieniu od umowy sprzedaży zostanie zwrócona przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Kupujący.
 4. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Arboretum Wojsławice nie ponosi w stosunku do Kupującego odpowiedzialności za nieprawidłowo wykonane płatności. Prowizją za błędnie wykonaną transakcję zostanie obciążony Kupujący.
 6. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność, nie podlegają zwrotowi.
 7. Nie podlegają zwrotowi bilety niewykorzystane w terminie otwarcia Arboretum Wojsławice, wobec których nie złożono oświadczenia o odstąpieniu od umowy w ustawowym terminie wskazanym w pkt 1 niniejszego paragrafu.

§ 4
Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje należy kierować do Sprzedawcy. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie www.bilety.arboretumwojslawice.pl
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  1. dane Kupującego zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu biletu elektronicznego,
  2. datę dokonania transakcji zakupu i numer transakcji lub numer paragonu lub numer faktury lub inne potwierdzenie zakupu,
  3. opis przedmiotu reklamacji.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.
 4. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Kupującemu na adres podany w formularzu reklamacyjnym.

§ 5
Ochrona danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (dalej jako „RODO”), Ogród oświadcza, że: 

 1. Administratorem, zobowiązanym do zapewnienia, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami jest Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław;
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@uwr.edu.pl;
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Uniwersytet Wrocławski: 
  1. na podstawie art. 6 ust. 1lit. a RODO, w celu niezbędnego kontaktu, przy czym zgoda następuje poprzez rejestrację w systemie sprzedaży on-line oraz w celach marketingowych związanych z działalnością Arboretum Wojsławice, a powiązanych ze sprzedażą biletów;  
  2. na podstawie art. 6 ust. 1lit. b RODO, w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży;  
  3. na podstawie art. 6 ust. 1lit. c RODO, w celu wypełnienia obowiązków prawnych w związku z realizacją zawartej umowy;
  4. na podstawie art. 6 ust. 1lit. f RODO, w celu zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 4. Państwa dane mogą zostać udostępnione jedynie organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi Uczelnia zawarła stosowne umowy powierzenia przetwarzania.

  Ponadto, proszę przyjąć do wiadomości, że:

 5. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Uprawnienia te mogą być jednak ograniczone przez szczególny przepis prawa;
 7. Przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody, stanowiącej podstawę prawną przetwarzania, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy;
 10. Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

§ 6
Postanowienia końcowe

 1. Bilety zakupione w Kasie biletowej oraz za pośrednictwem strony internetowej Arboretum Wojsławice nie mogą być kopiowane, przerabiane ani skanowane.
 2. Arboretum Wojsławice nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego. Arboretum Wojsławice nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Formularz reklamacji zakupu biletów on-line.